Báo cáo thường niên DPM 2020

CƠ CẤU VỐN CỔ PHẦN VÀ CỔ ĐÔNG

số cổ phần đang lưu hành

391.334.260

sở hữu bởi

11.042

cổ đông
Vốn cổ phần
 • Tổng số cổ phần của Tổng công ty: 391.400.000 cổ phần, tất cả đều là cổ phần phổ thông.
 • Số cổ phần đang lưu hành: Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng số cổ phần đang lưu hành của Tổng công ty là 391.334.260 cổ phiếu (trừ 65.740 cổ phiếu quỹ).
Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
 • Trong năm 2020, Tổng công ty không có sự thay đổi.
Giao dịch cổ phiếu quỹ
 • Tổng số cổ phiếu quỹ tại thời điểm đầu năm 2020: 65.740 cổ phần.
 • Trong năm 2020, Tổng công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ phiếu quỹ tại thời 31/12/2020: 65.740 cổ phần.
Cơ cấu cổ đông
 • Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/08/2020, tổng số cổ phần đang lưu hành là 391.334.260 cổ phần, sở hữu bởi 11.042 cổ đông.
CỔ ĐÔNG SỐ LƯỢNG SỐ CỔ PHẦN TỶ LỆ % TRÊN TỔNG SỐ CỔ PHẦN LƯU HÀNH
Trong nước 10.585 347.559.739 88,80%
Pháp nhân 82 269.407.056 68,83%
Cá nhân 10.503 78.152.683 19,97%
Nước ngoài 457 43.840.261 11,20%
Pháp nhân 54 42.460.733 10,85%
Cá nhân 403 1.379.528 0,35%
Tổng cộng 11.042 391.400.000 100%
Biểu đồ cơ cấu cổ đông

BÁO CÁO Về QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÁC ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI DOANH NGHIỆP

TỔNG CÔNG TY ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ GỒM CÓ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CÔNG TY TUÂN THỦ VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2017/NĐ-CP NGÀY 06/06/2017 CỦA CHÍNH PHỦ.

Tổng quan

Năm 2020 trước tình hình khó khăn vì đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng, với các chỉ tiêu kinh tế khá tích cực.

Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời của các cơ quan ban ngành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông, cùng với những giải pháp đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo và sự đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của tập thể cán bộ, công nhân viên, Tổng công ty đã hoàn thành được nhiệm vụ chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

Những kết quả đạt được

Tổng công ty đã tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh việc luôn đảm bảo tối ưu hiệu quả sản xuất và kinh doanh sản phẩm thế mạnh của Tổng công ty là Đạm Phú Mỹ, Tổng công ty đã tập trung vào quản trị chi phí, tài sản và nâng cao hiệu quả kinh doanh các sản phẩm phân bón tự doanh, đặc biệt là các sản phẩm mang thương hiệu Phú Mỹ. Tổng công ty đã xuất khẩu hơn 70 nghìn tấn urê.

Nhà máy đạm Phú Mỹ đã hoàn thành kế hoạch sản xuất urê trước 36 ngày. Nhà máy sản xuất phân NPK công nghệ hóa học trong năm 2020 đã sản xuất được gần 115 nghìn tấn NPK, sản lượng kinh doanh đạt gần 95 nghìn tấn.

Về mặt quản trị doanh nghiệp, Tổng công ty luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với tình hình thực hiện như trên Tổng công ty đã đạt 848 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt xa mức kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được trong năm 2020, Tổng công ty vẫn cần phải tiếp tục khắc phục và giảm thiểu tác động của một số tồn tại, hạn chế để hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2021
Kế hoạch tài chính hợp nhất Tổng công ty

Tổng doanh thu

8.331

tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế

437

tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế

365

tỷ đồng

Nộp NSNN

156

tỷ đồng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Thành viên Hội đồng quản trị Louis T. Nguyễn, Lê Minh Hồng và Tạ Quang Huy hoạt động kiêm nhiệm tại Hội đồng quản trị và hiện tại đáp ứng tiêu chí thành viên độc lập không điều hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ điều hành đã thực hiện và tuân thủ đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được giao theo quy định với mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho toàn thể cổ đông của Tổng công ty, kết quả được thể hiện qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

HĐQT Tổng công ty đã hoạt động tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị đối với công ty niêm yết, đảm bảo cho các thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập thực thi quyền hạn, trách nhiệm.

Để tiến tới và tiếp cận sát với các chuẩn mực quản trị tiên tiến, HĐQT cần có sự rà soát, cải tiến nội dung hoạt động theo hướng tăng cường công tác định hướng, chiến lược và giám sát, xây dựng cơ chế phân cấp mạnh mẽ và phù hợp để giảm bớt sự tham gia vào các hoạt động mang tính chất điều hành.

Tổng công ty đã và đang có những nền tảng quản trị tốt trong số những công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước. Và việc cải tiến liên tục để hiệu quả là điều mong muốn đương nhiên của tất cả các cổ đông.

Tất cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm và được đào tạo về Quản trị công ty tại thời điểm được bầu và bổ nhiệm.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng công ty triển khai, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch chính.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt vai trò giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng công ty, tập trung vào các mảng chính:

 • Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty.
 • Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng công ty.
 • Tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.
 • Thù lao, chi phí hoạt động các lợi ích khác của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát.
 • Đánh giá về giao dịch giữa Tổng công ty, các công ty con, công ty khác do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó.
 • Giao dịch giữa Tổng công ty với các công ty.
 • Giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành khác.
LOGO DPM-01