Báo cáo thường niên DPM 2020

Giới thiệu hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN TIẾN VINH

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông LÊ CỰ TÂN

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Ông LOUIS T NGUYỄN

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Dương Trí Hội

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Trịnh Văn Khiêm

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Tạ Quang Huy

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông NGUYỄN HỒNG VINH

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Minh Hồng

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Giới thiệu ban điều hành

ÔNG LÊ CỰ TÂN

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

ÔNG LÊ VĂN QUỐC VIỆT

Phó Tổng giám đốc

BÀ LÊ THỊ THU HƯƠNG

Phó Tổng giám đốc

BÀ TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO

Phó Tổng giám đốc

ÔNG CAO TRUNG KIÊN

Phó Tổng giám đốc

Ông Đào Văn Ngọc

Phó Tổng giám đốc

Ông VÕ NGỌC PHƯƠNG

Kế toán trưởng

ÔNG TỪ CƯỜNG

Phó Tổng giám đốc

Giới thiệu ban kiểm soát

ÔNG HUỲNH KIM NHÂN

Trưởng Ban kiểm soát

ÔNG LÊ VINH VĂN

Thành viên Ban kiểm soát

ÔNG LƯƠNG PHƯƠNG

Thành viên Ban kiểm soát

LOGO DPM-01