Báo cáo thường niên DPM 2020

TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY LÀ NGƯỜI CAO NHẤT CHỊU TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH/VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG TRONG TỔNG CÔNG TY.

Phát triển bền vững hướng đến sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa ba mặt của sự phát triển: Phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Trong hai thập kỷ qua, trên bình diện quốc tế, vấn đề phát triển bền vững ngày càng được đặc biệt quan tâm, trở thành yêu cầu phát triển của toàn cầu. Phát triển bền vững là xu thế chung mà toàn nhân loại đang nỗ lực hướng tới. Đó cũng là mục tiêu chiến lược quan trọng, là chủ trương đường lối, chính sách, quan điểm mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam quyết tâm thực hiện.

Tổng công ty là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực phân bón và hóa chất, gắn liền với nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam (khu vực chiếm đến gần 70% dân số cả nước). Trong chiến lược phát triển của mình, Tổng công ty đặt mục tiêu phát triển bền vững là quan điểm, nguyên tắc và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Trong chặng đường phát triển 14 năm qua, triết lý kinh doanh “phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội” đã được các thế hệ người lao động Tổng công ty gìn giữ và phát triển như một tài sản, một nét đẹp văn hóa của doanh nghiệp. Tổng công ty luôn đảm bảo cân bằng và tối ưu việc thực hiện đồng thời các mục tiêu: (1) Phát triển có hiệu quả về kinh tế; (2) Phát triển hài hòa các mặt xã hội; nâng cao mức sống, nhận thức của dân cư, trong đó đặc biệt chú trọng đến khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; và (3) Cải thiện môi trường sống, bảo đảm phát triển lâu dài vững chắc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Xuất phát từ mục tiêu trên, Tổng công ty đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai các hành động để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, góp phần chung tay cùng xã hội thực hiện thành công định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Nguyên tắc ứng xử giữa các bên liên quan

Xây dựng văn hóa PVFCCo "Chuyên nghiệp - Hiệu quả; Năng động - Sáng tạo; Khát vọng - Vươn xa; và Trách nhiệm - Sẻ chia" thông qua việc tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng chính sách nhân viên phù hợp, đồng thời cũng là nơi mà nhân viên được xã hội tôn trọng thông qua đào tạo và đổi mới. Cụ thể, những nội dung Tổng công ty đã, đang triển khai và kết quả đạt được:

 • Đầu tư hệ thống nhà xưởng sản xuất, văn phòng làm việc được thiết kế hợp lý, thông thoáng, đảm bảo đủ ánh sáng và không khí, giúp hạn chế tối đa năng lượng dùng cho chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ mà vẫn đảm bảo tốt điều kiện làm việc cho người lao động.
 • Tổng công ty đã hoàn thiện và triển khai áp dụng dự án KPI và cải tiến chính sách tiền lương, xây dựng bộ từ điển năng lực, khung năng lực tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng. Bên cạnh đó, Tổng công ty luôn cập nhật, cải tiến hệ thống chính sách nhân viên nhằm đáp ứng một cách tốt nhất điều kiện làm việc, chế độ chính sách, và cơ hội thăng tiến cho người lao động.
 • Xây dựng kế hoạch thực hiện và chủ động triển khai công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công ty mẹ, đạt được kết quả trong năm 2020 như sau: Thực hiện được 81 khóa đào tạo cho 6.018 lượt cán bộ, công nhân viên, với kinh phí 3,653 tỷ đồng. Công tác đào tạo năm 2020 đã đạt kế hoạch đề ra, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cũng như đáp ứng nhu cầu và chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty.
 • Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp: Tổng công ty đã ban hành Sổ tay Văn hóa PVFCCo từ năm 2011, với các hệ giá trị PVFCCo cùng các chuẩn mực ứng xử và các quy định cụ thể về chuẩn mực ứng xử áp dụng với toàn thể cán bộ nhân viên trong Tổng công ty. Nội dung của Sổ tay văn hóa PVFCCo được phổ biến tới toàn thể cán bộ nhân viên và được đăng tải trên website của Tổng công ty.

Cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng, giải pháp sử dụng hiệu quả, và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Cụ thể, những nội dung PVFCCo đã, đang triển khai và kết quả đạt được:

 • Chất lượng sản phẩm tốt là yếu tố luôn được PVFCCo đặt lên hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các sản phẩm phân bón Phú Mỹ và các sản phẩm phân bón, hóa chất tự doanh khác mà Tổng công ty cung cấp cho khách hàng luôn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đăng ký.
 • Nhằm giúp nhà nông sử dụng ít phân bón hơn nhưng vẫn tăng năng suất cây trồng, PVFCCo đã cùng với chính quyền địa phương và các nhà khoa học thường xuyên tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, tổ chức các vườn thực nghiệm, thửa ruộng mẫu.
 • Tiếp tục duy trì có hiệu quả hệ thống kho cảng, logistic trên cả nước nhằm cung cấp sản phẩm đến tay bà con nông dân đảm bảo chất lượng, kịp thời và giá cả hợp lý.

Tổng công ty luôn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Cụ thể, những nội dung Tổng công ty đã, đang triển khai và kết quả đạt được trong năm 2020 như sau:

 • Tổng công ty đã thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận cao gấp 1,7 lần kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, đạt 848 tỷ đồng.
 • Nhằm quản lý, phân bổ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, Tổng công ty triển khai áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm hỗ trợ, chương trình quản lý tiên tiến trong hoạt động quản lý và điều hành doanh nghiệp, như quản lý hệ thống văn bản điện tử, xây dựng và áp dụng phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP, STOP, 5S, APC, System 1, RBI, KPI...
 • Hoạt động sáng kiến cải tiến và hợp lý hóa sản xuất kinh doanh luôn được Ban lãnh đạo Tổng công ty quan tâm và chỉ đạo sát sao. Trong năm 2020, có 112 sáng kiến cải tiến được công nhận. Các sáng kiến cải tiến năm 2020 đã làm lợi cho Tổng công ty số tiền có thể lượng hóa là 7,9 tỷ đồng và các giá trị làm lợi khác không lượng hóa được.
 • Hoạt động khoa học công nghệ được Tổng công ty tập trung triển khai với 15 đề tài/hạng mục, trong đó, phần lớn đã được hoàn thành, nghiệm thu đáp ứng tiến độ và yêu cầu tiết kiệm chi phí. Điểm chung của các hạng mục khoa học công nghệ trong năm 2020 là tính chiến lược, dài hạn, thiết thực cho TCT như: Nguồn nguyên liệu thay thế, tối ưu chu kỳ bảo dưỡng tổng thể của Nhà máy... Cuối năm 2020, TCT trích lập 20 tỷ đồng cho Quỹ Khoa học và công nghệ, đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật, TCT cũng như nhu cầu triển khai công tác khoa học công nghệ, sáng kiến ... trong thời gian tới.
 • Triển khai thực hiện chương trình hành động tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, tổng chi phí của Tổng Công ty đã tiết giảm được 438 tỷ đồng, đạt 185% kế hoạch, chủ yếu từ chi phí nguyên liệu đầu vào.

Tổng công ty luôn đảm bảo hoạt động kinh doanh lành mạnh và tuân thủ pháp luật. Cụ thể, những nội dung Tổng công ty đã, đang triển khai và kết quả đạt được:

 • Tổng giá trị nộp ngân sách nhà nước năm 2020 là 287 tỷ đồng, đạt 225 % kế hoạch năm.

Trong quan hệ với các đối tác kinh doanh, Tổng công ty luôn giữ nguyên tắc: Cạnh tranh lành mạnh, hợp tác cùng có lợi và đảm bảo hài hòa lợi ích cho khách hàng.

 • Song song với việc đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định, hiệu quả và tiết kiệm của Nhà máy đạm Phú Mỹ, Tổng công ty đã cung cấp đội ngũ chuyên gia, công nhân lành nghề hỗ trợ cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành các Nhà máy Đạm Cà Mau, Đạm Ninh Bình, Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, Nhà máy sơ xợi Đình Vũ - những dự án quan trọng của đất nước.

Tổng công ty luôn cam kết thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

 • Bên cạnh việc phát triển hiệu quả, bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, Tổng công ty luôn quan tâm và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với người lao động và đối với xã hội thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Tổng công ty luôn cam kết bảo vệ môi trường đồng thời tích cực hưởng ứng và tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu (giảm phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu, nước biển dâng...).

Tổng công ty tin tưởng rằng, phát triển bền vững sẽ đạt hiệu quả tốt nhất khi nó được xem là phương châm hành động của doanh nghiệp, đồng thời phải gắn liền với kế hoạch và quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. Với quan điểm và phương châm hành động này, Tổng công ty tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn thách thức trong chặng đường xây dựng và phát triển doanh nghiệp trường tồn, gìn giữ môi trường và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Cụ thể, những nội dung Tổng công ty đã, đang triển khai và kết quả đạt được tới nay:

 • Từ khi đưa vào vận hành Nhà máy đạm Phú Mỹ đến nay, Tổng công ty luôn duy trì áp dụng các chương trình quản lý an toàn công nghệ, chương trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo các nước tiên tiến trên thế giới nhằm giữ ổn định vận hành thiết bị công nghệ, giảm thiểu tiêu hao năng lượng, giảm phát thải khí CO2 thải ra bên ngoài.
 • Đối với các Dự án mới, Tổng công ty chỉ sử dụng công nghệ tiên tiến bậc nhất trong việc sản xuất các sản phẩm, nhằm sử dụng hiệu quả nhất các nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là khí tự nhiên, đồng thời hạn chế tối đa lượng khí CO2 phát thải.
 • Xây dựng, ban hành và tuân thủ các quy chế, quy trình, quy định trong hoạt động SXKD. Áp dụng và duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý Chất lượng - An toàn sức khỏe - Môi trường - Năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 và ISO 50001:2011.

Báo cáo về công tác an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường

Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường (ATSKMT) trong sản xuất kinh doanh luôn được Tổng công ty quan tâm hàng đầu. Là đơn vị hoạt động sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực phân bón và các loại hóa chất tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, Tổng công ty xác định việc loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro gây tác hại đối với sức khỏe và tính mạng con người, gây thiệt hại tài sản hoặc môi trường là trách nhiệm cao nhất.

Hàng năm, công tác ATSKMT của Tổng công ty liên tục được đổi mới với nhiều cải tiến về nội dung, phương thức thực hiện và hiệu quả hoạt động. Công tác ATSKMT đã phát huy vai trò tích cực trong phòng ngừa tai nạn, sự cố và đóng góp rất lớn cho việc hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Với các thành tích đã đạt được, kể từ khi thành lập đến nay, Tổng công ty luôn tự hào là doanh nghiệp tiên phong trong công tác an toàn - sức khỏe và bảo vệ môi trường của ngành Dầu khí Việt Nam. Điều này đã giúp cho Tổng công ty có được sự phát triển bền vững và góp phần đảm bảo môi trường an toàn cho cộng đồng và xã hội.

Năm 2020, Tổng công ty đã đạt được những kết quả đáng kể trong công tác ATSKMT được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như các Cơ quan ban ngành ghi nhận và đánh giá cao.

DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ATSKMT THEO CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
 • Hệ thống quản lý ATSKMT được duy trì với hiệu lực cao theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018. Hệ thống quản lý ATSKMT của Tổng công ty được tổ chức DNV đánh giá và cấp Chứng chỉ. Năm 2020, Tổng công ty đã hoàn thành chuyển đổi tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 sang ISO 45001:2018.
CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN - AN NINH, PCCC, ỨNG CỨU TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP (ƯCTHKC)

Năm 2020, Tổng công ty đã đảm bảo an toàn trong hoạt động vận hành, sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động cũng như sự cố cháy nổ tại Nhà máy đạm Phú Mỹ và các kho cảng thuộc Tổng công ty. Các hoạt động đảm bảo An toàn - An ninh, PCCC và ƯCTHKC nổi bật trong năm 2020 bao gồm:

HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGĂN NGỪA BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Năm 2020, Tổng công ty đã hoàn thành tốt các công tác chăm sóc sức khỏe người lao động. Các kết quả đã đạt được bao gồm:

 • Tiếp tục áp dụng chương trình bảo hiểm PVI Care cho người lao động nhằm có được sự đảm bảo về tài chính trong trường hợp phải khám chữa bệnh và nằm viện.
CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT THẢI

Cam kết giữ gìn và bảo vệ môi trường là một trong những cam kết được Tổng công ty xây dựng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình. Để thực hiện cam kết đó, trong năm 2020 Tổng công ty đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ nhằm tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và bảo vệ môi trường:

Xây dựng văn hóa an toàn, sức khỏe, môi trường

Xây dựng văn hóa an toàn, sức khỏe, môi trường là một hoạt động thường xuyên nhằm nâng cao ý thức tuân thủ cho CBCNV. Năm 2020, Tổng công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như:

Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và tiết kiệm năng lượng
 • Năm 2020, Nhà máy đạm Phú Mỹ đã thiết lập Mục tiêu tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả. Các kết quả thực hiện mục tiêu được theo dõi, xem xét và đánh giá.
NHIỆM VỤ CHÍNH CÔNG TÁC ATSKMT NĂM 2021
 • Đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy đạm Phú Mỹ để hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty.
 • Hoàn thành bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ năm 2021 đúng kế hoạch và an toàn, hiệu quả.

Báo cáo về hoạt động trách nhiệm xã hội năm 2020

PVFCCo trao tặng 280 tấn phân bón Phú Mỹ hỗ trợ bà con bị thiệt hại do bão lũ.

Trao quà tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh và người có công Long Đất - BRVT.

Trao quà tết tại TT bảo trợ xã hội Tân Hiệp - Bình Phước.

CBCNV PVFCCo tích cực tham gia chương trình Ngàn tấm bánh - Vạn nghĩa tình.

Trong bối cảnh chung của đất nước và ngành nông nghiệp trong một năm nhiều sóng gió, thách thức vì đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu bất thường, thiên tai lũ lụt nghiêm trọng, TCT tiếp tục nêu cao, phát huy tinh thần trách nhiệm sẻ chia đối với cộng đồng và bà con nông dân thông qua các chương trình an sinh xã hội nhiều ý nghĩa, thiết thực và đầy tính thời sự.

Ngay từ đầu năm 2020, khi đợt dịch Covid-19 đầu tiên bùng phát, PVFCCo đã khẩn trương thực hiện các chương trình hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ, chính quyền địa phương và các lực lượng phòng chống dịch, tiêu biểu như trao tặng nước sát khuẩn, khẩu trang, trang phục bảo hộ y tế cho các y bác sỹ, cán bộ, quân nhân làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và hỗ trợ hiện kim cho công tác phòng chống dịch tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên và phía Bắc. Đồng thời, PVFCCo cùng với các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện để kịp thời bàn giao, đưa vào sử dụng 03 Trạm y tế xã, các công trình có ý nghĩa quan trọng vì là tuyến “phòng thủ’ đầu tiên của Ngành y tế khi dịch bệnh diễn ra. Tổng cộng trong năm 2020, PVFCCo đã hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Năm 2020 cũng xảy ra tình hình biến đổi khí hậu bất thường và đợt thiên tai bão lũ lịch sử ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng tới khu vực miền Trung của đất nước. PVFCCo đã thực hiện gói chương trình cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai. Cụ thể là trao tặng bồn chứa nước cho bà con vùng hạn mặn, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc và Chính quyền các địa phương thực hiện cứu trợ khẩn cấp các nhu yếu phẩm thiết thực như: áo phao, thuốc men, quần áo, lương thực… cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn, các gia đình không may mất đi người thân; phối hợp với ngành nông nghiệp địa phương thực hiện các giải pháp để hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất nông nghiệp như trao tặng phân bón, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh sau bão lũ nhằm ổn định cuộc sống sau khi thiên tai qua đi. Tổng giá trị PVFCCo thực hiện cho các hoạt động hỗ trợ cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai là gần 4 tỷ đồng.

Bên cạnh lĩnh vực y tế, cứu trợ nạn nhân thiên tai, PVFCCo tiếp tục tích cực tham gia hỗ trợ các chương trình về giáo dục và duy trì các hoạt động truyền thống như chương trình “Ngàn tấm bánh, vạn nghĩa tĩnh” nhằm trao tặng bánh chưng và các phần quà Tết, góp phần đem lại niềm vui nhân dịp Tết đến Xuân về cho các thương bệnh binh, các hoàn cảnh khó khăn.

LOGO DPM-01