BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022
Tổ chức và Nhân sự
Nguồn nhân lực
Tổng số lao động của Vietcombank tính đến 31/12/2022

22.599 người

Ban Lãnh đạo Vietcombank luôn chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, coi đây là chìa khóa mang lại thành công cho ngân hàng. Với mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam, Vietcombank đã và đang đổi mới, tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác tổ chức và nhân sự.

  • Mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị tại Trụ sở chính tiếp tục được rà soát, kiện toàn và chuẩn hóa theo Khối hoạt động nhằm tăng cường tính chuyên môn hóa, nâng cao hiệu quả, gắn với chiến lược phát triển và định hướng hoạt động kinh doanh của Vietcombank trong từng thời kỳ.
  • Mạng lưới hoạt động trong nước được mở rộng theo định hướng phát triển hoạt động bán lẻ thông qua việc thành lập mới các Chi nhánh, Phòng giao dịch nhằm nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của Vietcombank trên các địa bàn.
  • Hệ thống văn bản quy định nội bộ về tổ chức và nhân sự thường xuyên được rà soát, hoàn thiện trong tất cả các khâu từ tuyển dụng tới quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, đánh giá hiệu quả công việc, cơ chế tiền lương và chế độ đãi ngộ, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật,... mang lại hiệu quả tích cực trong việc thu hút, duy trì, quản lý và sử dụng cán bộ, tối ưu hóa nguồn nhân lực của Vietcombank.
  • Công tác tuyển dụng của Vietcombank thời gian qua được thị trường đánh giá cao và đã thu hút được một lượng nhân sự lớn có chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.
  • Chất lượng nhân sự được kiểm soát từ đầu vào với chính sách tuyển dụng nghiêm túc, công bằng và chuyên nghiệp. Cán bộ nhân viên được bố trí công việc phù hợp với trình độ, năng lực và kinh nghiệm; được đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.
Thay đổi về nhân sự trong HĐQT và BĐH

Thành phần Ban Lãnh đạo có thay đổi như sau:

Giảm: Ông Phạm Anh Tuấn, Thành viên HĐQT được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kể từ ngày 01/12/2022.
Tăng: Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường, Giám đốc Vietcombank Ba Đình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietcombank kể từ ngày 26/4/2022.
Bầu bổ sung bà Trần Mỹ Hạnh làm Thành viên Ban Kiểm soát Vietcombank nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 29/4/2022.
Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Trần Thanh Nam, Cố vấn toàn cầu Ngân hàng số Timo giữ chức vụ Giám đốc Khối Vận hành và Giám đốc Đổi mới sáng tạo Vietcombank với thời hạn 03 năm, kể từ ngày 26/04/2022.