BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022
Thông tin về Ngân hàng
Giấy phép Thành lập
và Hoạt động

Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 138/GP-NHNN ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định số 2719/QĐ-NHNN ngày 27 tháng 12 năm 2011, Quyết định số 523/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 3 năm 2012, Quyết định số 1547/QĐ-NHNN ngày 6 tháng 8 năm 2014, Quyết định số 2182/QĐ-NHNN ngày 26 tháng 10 năm 2015, Quyết định số 95/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 1 năm 2017, Quyết định số 891/QĐ-NHNN ngày 8 tháng 5 năm 2017, Quyết định số 2293/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 10 năm 2017, Quyết định số 300/QĐ-NHNN ngày 21 tháng 2 năm 2019, và Quyết định số 2447/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 11 năm 2019, Quyết định số 346/QĐ-NHNN ngày 10 tháng 3 năm 2022 và Quyết định số 700/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép về nội dung hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.

Giấy Chứng nhận
Đăng ký Kinh doanh

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh với mã số doanh nghiệp 0103024468 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 2 tháng 6 năm 2008, mã số doanh nghiệp 0100112437 được cấp đổi lần thứ 15 vào ngày 14 tháng 4 năm 2022.

Hội đồng Quản trị trong năm và đến ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất

Ông Phạm Quang Dũng
Chủ tịch
Bổ nhiệm ngày 30 tháng 8 năm 2021
Ông Nguyễn Thanh Tùng
Thành viên
Bổ nhiệm ngày 30 tháng 01 năm 2023
Ông Đỗ Việt Hùng
Thành viên
Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2019
Ông Nguyễn Mạnh Hùng
Thành viên
Bổ nhiệm lại ngày 27 tháng 4 năm 2018
Ông Nguyễn Mỹ Hào
Thành viên
Bổ nhiệm lại ngày 27 tháng 4 năm 2018
Ông Phạm Anh Tuấn
Thành viên
Thôi đảm nhận chức vụ từ ngày 01 tháng 12 năm 2022
Ông Hồng Quang
Thành viên
Bổ nhiệm ngày 27 tháng 4 năm 2018
Ông Trương Gia Bình
Thành viên độc lập
Bổ nhiệm ngày 27 tháng 4 năm 2018
Ông Shojiro Mizoguchi
Thành viên
Bổ nhiệm ngày 23 tháng 4 năm 2021
Ông Phạm Quang Dũng
Chủ tịch
Bổ nhiệm ngày 30 tháng 8 năm 2021
Ông Nguyễn Thanh Tùng
Thành viên
Bổ nhiệm ngày 30 tháng 01 năm 2023
Ông Đỗ Việt Hùng
Thành viên
Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2019
Ông Nguyễn Mạnh Hùng
Thành viên
Bổ nhiệm lại ngày 27 tháng 4 năm 2018
Ông Nguyễn Mỹ Hào
Thành viên
Bổ nhiệm lại ngày 27 tháng 4 năm 2018
Ông Phạm Anh Tuấn
Thành viên
Thôi đảm nhận chức vụ từ ngày 01 tháng 12 năm 2022
Ông Hồng Quang
Thành viên
Bổ nhiệm ngày 27 tháng 4 năm 2018
Ông Trương Gia Bình
Thành viên độc lập
Bổ nhiệm ngày 27 tháng 4 năm 2018
Ông Shojiro Mizoguchi
Thành viên
Bổ nhiệm ngày 23 tháng 4 năm 2021

Ban Điều hành trong năm và đến ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất

Ông Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm ngày 30 tháng 1 năm 2023
Ông Phạm Mạnh Thắng
Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm lại ngày 10 tháng 3 năm 2019
Nguyễn Thị Kim Oanh
Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm lại ngày 26 tháng 12 năm 2019
Đinh Thị Thái
Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm lại ngày 1 tháng 6 năm 2020
Phùng Nguyễn Hải Yến
Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm ngày 15 tháng 12 năm 2022
Ông Lê Quang Vinh
Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm ngày 15 tháng 12 năm 2022
Ông Đặng Hoài Đức
Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm ngày 1 tháng 4 năm 2019
Ông Shojiro Mizoguchi
Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm ngày 23 tháng 4 năm 2021
Ông Nguyễn Việt Cường
Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2022
Ông Nguyễn Thanh Tùng
Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm ngày 30 tháng 1 năm 2023
Ông Phạm Mạnh Thắng
Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm lại ngày 10 tháng 3 năm 2019
Nguyễn Thị Kim Oanh
Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm lại ngày 26 tháng 12 năm 2019
Đinh Thị Thái
Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm lại ngày 1 tháng 6 năm 2020
Phùng Nguyễn Hải Yến
Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm lại ngày 15 tháng 12 năm 2022
Ông Lê Quang Vinh
Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm lại ngày 15 tháng 12 năm 2022
Ông Đặng Hoài Đức
Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm ngày 1 tháng 4 năm 2019
Ông Shojiro Mizoguchi
Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm ngày 23 tháng 4 năm 2021
Ông Nguyễn Việt Cường
Phó Tổng Giám đốc
Bổ nhiệm ngày 26 tháng 4 năm 2022

Ban Kiểm soát trong năm và đến ngày phát hành báo cáo tài chính hợp nhất

Ông Lại Hữu Phước
Trưởng ban
Bổ nhiệm ngày 4 tháng 11 năm 2020
La Thị Hồng Minh
Thành viên
Bổ nhiệm lại ngày 27 tháng 4 năm 2018
Đỗ Thị Mai Hương
Thành viên
Bổ nhiệm lại ngày 27 tháng 4 năm 2018
Trần Mỹ Hạnh
Thành viên
Bổ nhiệm ngày 29 tháng 4 năm 2022
Kế toán Trưởng
Ông Lê Hoàng Tùng
Bổ nhiệm lại ngày 15 tháng 12 năm 2022
Đại diện theo pháp luật
Từ ngày 30 tháng 8 năm 2021
Ông Phạm Quang Dũng
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Người được ủy quyền ký báo cáo tài chính
(theo Giấy Ủy quyền số 337/UQ-VCB-CSTCKT ngày 29 tháng 9 năm 2021)
Từ ngày 29 tháng 9 năm 2021
Phùng Nguyễn Hải Yến
Chức danh: Phó Tổng Giám đốc
Trụ sở chính
198 Trần Quang Khải
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Đơn vị kiểm toán
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
Ông Lại Hữu Phước
Trưởng ban
Bổ nhiệm ngày 4 tháng 11 năm 2020
La Thị Hồng Minh
Thành viên
Bổ nhiệm lại ngày 27 tháng 4 năm 2018
Đỗ Thị Mai Hương
Thành viên
Bổ nhiệm lại ngày 27 tháng 4 năm 2018
Trần Mỹ Hạnh
Thành viên
Bổ nhiệm ngày 29 tháng 4 năm 2022
Kế toán Trưởng
Ông Lê Hoàng Tùng
Bổ nhiệm lại ngày 15 tháng 12 năm 2022
Đại diện theo pháp luật
Từ ngày 30 tháng 8 năm 2021
Ông Phạm Quang Dũng
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Người được ủy quyền ký báo cáo tài chính
(theo Giấy Ủy quyền số 337/UQ-VCB-CSTCKT ngày 29 tháng 9 năm 2021)
Từ ngày 29 tháng 9 năm 2021
Phùng Nguyễn Hải Yến
Chức danh: Phó Tổng Giám đốc
Trụ sở chính
198 Trần Quang Khải
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Đơn vị kiểm toán
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
Báo cáo của Ban Điều hành

Ban Điều hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (“Ngân hàng”) trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Ngân hàng và các công ty con cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Trách nhiệm của Ban Điều hành Ngân hàng đối với báo cáo tài chính hợp nhất

Ban Điều hành Ngân hàng chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài chính hợp nhất cho từng năm tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Ngân hàng và các công ty con trong năm. Trong quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Điều hành Ngân hàng cần phải:

  • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
  • Thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
  • Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Ngân hàng và các công ty con có được tuân thủ hay không và tất cả những sai sót trọng yếu so với các chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong báo cáo tài chính hợp nhất; và
  • Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Ngân hàng và các công ty con sẽ tiếp tục hoạt động.

Ban Điều hành Ngân hàng chịu trách nhiệm đảm bảo việc các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Ngân hàng và các công ty con, với mức độ chính xác hợp lý, tại bất kỳ thời điểm nào và cũng đảm bảo rằng các sổ kế toán tuân thủ với chế độ kế toán đã được áp dụng. Ban Điều hành Ngân hàng cũng chịu trách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Ngân hàng và các công ty con và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.

Ban Điều hành Ngân hàng cam kết đã tuân thủ những yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm.

Công bố của Ban Điều hành Ngân hàng

Theo ý kiến của Ban Điều hành Ngân hàng, báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Ngân hàng và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam áp dụng cho các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thay mặt Ban Điều hành Ngân hàng:

Bà Phùng Nguyễn Hải Yến

Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi:

Các cổ đông
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (“Ngân hàng”) và các công ty con được lập ngày 31 tháng 03 năm 2023 và được trình bày từ trang 158 đến trang 231, bao gồm báo cáo tình hình tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất đi kèm.

Trách nhiệm của Ban Điều hành Ngân hàng

Ban Điều hành Ngân hàng chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng và các công ty con theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành Ngân hàng xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng và các công ty con có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Ngân hàng liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Ngân hàng. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Ngân hàng và các công ty con vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam

Đặng Phương Hà

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2400-2023-004-1

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 31 tháng 3 năm 2023

Nguyễn Văn Trung

Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 3847-2021-004-1