5.1. Hội đồng quản trị

Với 6 giá trị cốt lõi “Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm” và phương châm hoạt động “Đối tác tin cậy, giải pháp phù hợp”, SHB cam kết sẽ mang lại sự thịnh vượng cho khách hàng, cộng đồng và lợi ích cao nhất cho các cổ đông - nhà đầu tư.

HĐQT là cơ quan quản trị cao nhất của Ngân hàng, với các thành viên được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông, có toàn quyền nhân danh SHB để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của SHB theo quy định của Pháp luật.

Hoạt động của Hội đồng Quản trị
Các cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 trong năm 2022
STT THÀNH VIÊN HĐQT SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ TỶ LỆ THAM DỰ HỌP Lý do không tham dự
1
Ông Đỗ Quang Hiển 3/3 100%
2
Ông Võ Đức Tiến 3/3 100%
3
Ông Nguyễn Văn Lê 3/3 100%
4
Ông Thái Quốc Minh 3/3 100%
5
Ông Phạm Công Đoàn 3/3 100%
6
Bà Nguyễn Thị Hoạt 3/3 100%
7
Ông Trịnh Thanh Hải 3/3 100%
CÁC CUỘC HỌP HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027 TRONG NĂM 2022
STT THÀNH VIÊN HĐQT SỐ BUỔI HỌP HĐQT THAM DỰ TỶ LỆ THAM DỰ HỌP Lý do không tham dự
1
Ông Đỗ Quang Hiển 4/4 100%
2
Ông Võ Đức Tiến 4/4 100%
3
Ông Nguyễn Văn Lê 1/4 25% Nghỉ không hưởng thù lao từ ngày 27/04/2022
4
Ông Thái Quốc Minh 4/4 100%
5
Ông Đỗ Quang Vinh 4/4 100%
6
Ông Đỗ Văn Sinh 4/4 100%
Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Khối/Ban/Trung tâm, các Đơn vị kinh doanh trong hệ thống nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thúc đẩy kinh doanh. Đồng thời, HĐQT giám sát hoạt động Ngân hàng thường xuyên qua các báo cáo định kỳ và các báo cáo/đề xuất phát sinh từ Ban Điều hành. Ngoài ra, việc giám sát còn được thực hiện thông qua xem xét và xử lý các thông tin từ các báo cáo do Ban Kiểm soát, Khối Kiểm toán nội bộ lập. Nhờ đó hoạt động quản trị, giám sát luôn phát huy hiệu quả, đảm bảo phát triển an toàn và bền vững. Tính đến thời điểm 31/12/2022, SHB đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ kinh doanh 2022 được ĐHĐCĐ giao.

Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập không tham gia điều hành
 • Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT độc lập theo đúng quy chế/quy định nội bộ của SHB và theo Quyết định phân công của HĐQT/Chủ tịch HĐQT một cách cẩn trọng, trung thực góp phần thành công vào kết quả kinh doanh năm 2022 của SHB.
 • Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ủy ban Quản lý rủi ro (UBQLRR), Ban Chỉ đạo về Chiến lược Phát triển Ngân hàng hiện đại hóa Công nghệ và Chuyển đổi số và đã đưa ra đầy đủ các ý kiến đối với các vấn đề được thông qua tại cuộc họp và các vấn đề được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
 • Thực hiện triển khai các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ lần thứ 30 và nhiệm kỳ 2022-2027 và theo Quyết định phân công nhiệm vụ của HĐQT.
 • Thực hiện báo cáo, công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Đã hoàn thành các nhiệm vụ, quyền hạn đúng với vai trò, vị trí được đảm nhiệm theo phân công của HĐQT; Hỗ trợ HĐQT một cách hiệu quả trong việc kịp thời đưa ra các quyết định cho quá trình quản trị hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng Quản trị

Hiện tại SHB có các Ủy ban và các Ban trực thuộc HĐQT bao gồm: Ủy ban Chiến lược; Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ban An ninh Nội bộ, Ủy ban Chiến lược với vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐQT. Việc thành lập các Ủy ban/Ban đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN và pháp luật. Các Ủy ban/Ban hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của từng đơn vị do HĐQT ban hành.

5.1.6. Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

Từ năm 2018 đến nay, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Văn phòng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tham gia các khóa đào tạo và đạt chứng chỉ về Quản trị Công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp theo quy định.

Ngoài ra, SHB thường xuyên cử các cán bộ Lãnh đạo và Quản lý cấp cao của SHB tham gia các khóa học, chương trình hội thảo, hội nghị do các đối tác trong nước, quốc tế, đối tác tổ chức qua các hình thức trực tiếp, trực tuyến nhằm cập nhật, nâng cao năng lực quản trị công ty, triển khai các dự án hiện đại hóa ngân hàng, ứng dụng công nghệ số,…Trong đó, 12 khóa học, hội thảo với sự tham gia của 54 lượt cán bộ, gồm các chuyên đề như: Tọa đàm Công nghệ 4.0 và những thách thức của Công nghệ ngân hàng, Hội thảo Lãnh đạo trong khủng hoảng, Hội thảo Thông lệ mới nhất về Đánh giá và Phát triển nhân tài; Kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế; Mô hình quản lý và lãnh đạo vượt trội; Quản lý rủi ro hoạt động, Pháp luật chung về ODA, vay ưu đãi và cho vay lại, Hội thảo phòng chống Covid-19 và kế hoạch kinh doanh liên tục, Quản lý tài sản bảo đảm trên thực tế, Quản trị rủi ro hoạt động theo chuẩn Basel II...

5.2. Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát (BKS) là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu, có trách nhiệm kiểm soát, đánh giá việc chấp hành các quy định nội bộ, các quy định của pháp luật, Điều lệ và việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị; thực hiện việc kiểm toán nội bộ các hoạt động kinh doanh và các báo cáo tài chính của SHB

5.2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN (%)
1
Ông Phạm Hòa Bình Trưởng Ban 0,0055%
2
Bà Lê Thanh Cẩm Thành viên chuyên trách -
3
Ông Vũ Xuân Thủy Sơn Thành viên chuyên trách -
(Tóm tắt lý lịch của thành viên Ban Kiểm soát, tham khảo trang 17)
5.2.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Hoạt động của BKS SHB trong năm 2022 đã bám sát các quyền hạn và nhiệm vụ của BKS theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của SHB, theo kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS đề ra trong năm và từng thời kỳ; thực hiện các công tác khác theo đề nghị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và TGĐ SHB.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát (BKS) tổ chức 05 cuộc họp định kỳ với 100% số thành viên tham dự và tỷ lệ biểu quyết 100%, với những nội dung như sau:

 • Họp BKS ngày 10/01/2022: Đánh giá kết quả những công việc BKS đã thực hiện trong Quý IV-2021; đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS trong Quý I-2022.
 • Họp BKS ngày 05/04/2022: Đánh giá kết quả những công việc BKS đã thực hiện trong Quý I-2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS trong Quý II-2022.
 • Họp BKS ngày 20/04/2022: Phiên họp đầu tiên của BKS nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua cơ cấu tổ chức (bầu Trưởng Ban, Thành viên BKS) và phân công công việc trong BKS.
 • Họp BKS ngày 07/07/2022: Đánh giá kết quả những công việc BKS đã thực hiện trong Quý II-2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS trong Quý III-2022.
 • Họp BKS ngày 07/10/2022: Đánh giá kết quả những công việc BKS đã thực hiện trong Quý III-2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác của BKS trong Quý IV-2022.

5.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Năm 2022, chi thù lao, lương thưởng và phúc lợi khác của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc SHB như sau:

 • Hội đồng Quản trị: 12,7 tỷ đồng.
 • Ban Kiểm soát: 4,4 tỷ đồng.
 • Ban Tổng Giám đốc: 22,5 tỷ đồng.