TỔNG TÀI SẢN (tỷ đồng)

550.904

VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng)

30.674

HUY ĐỘNG VỐN CỦA
TCKT VÀ CÁ NHÂN (tỷ đồng)

407.134

DƯ NỢ CHO VAY
KHÁCH HÀNG (tỷ đồng)

385.633

LỢI NHUẬN
TRƯỚC THUẾ (tỷ đồng)

9.689

MẠNG LƯỚI (Điểm giao dịch)

539