9.1. Thông tin về Công ty

Giấy phép Hoạt động số

0041/NH-GP

ngày 13 tháng 11 năm 1993

115/GP-NHNN

ngày 30 tháng 11 năm 2018

Giấy phép Hoạt động được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp và có giá trị trong 50 năm kể từ ngày cấp. Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 115/GP-NHNN đã được điều chỉnh nhiều lần và lần điều chỉnh gần đây nhất là lần điều chỉnh theo Quyết định số 08/QĐ-NHNN ngày 4 tháng 1 năm 2023. Thời hạn hoạt động của Ngân hàng là 99 năm kể từ ngày 13 tháng 11 năm 1993.

Giấy Chứng nhận

Đăng ký Kinh doanh số

1800278630

ngày 17 tháng 6 năm 2013

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh của Ngân hàng đã được điều chỉnh nhiều lần, và lần điều chỉnh gần đây nhất là lần điều chỉnh thứ 31 vào ngày 12 tháng 8 năm 2022.

Hội đồng Quản trị

Ông Đỗ Quang Hiển

Chủ tịch

Ông Võ Đức Tiến

Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Lê

Thành viên

Ông Thái Quốc Minh

Thành viên

Ông Đỗ Quang Vinh

Thành viên

(bổ nhiệm từ ngày 20 tháng 4 năm 2022)

Ông Đỗ Văn Sinh

Thành viên độc lập

(bổ nhiệm từ ngày 20 tháng 4 năm 2022)

Ông Phạm Công Đoàn

Thành viên

(miễn nhiệm từ ngày 20 tháng 4 năm 2022)

Bà Nguyễn Thị Hoạt

Thành viên

(miễn nhiệm từ ngày 20 tháng 4 năm 2022)

Ông Trịnh Thanh Hải

Thành viên

(miễn nhiệm từ ngày 20 tháng 4 năm 2022)

Ban Kiểm soát

Ông Phạm Hòa Bình

Trưởng ban

Bà Lê Thanh Cẩm

Thành viên

Ông Vũ Xuân Thủy Sơn

Thành viên

(bổ nhiệm từ ngày 20 tháng 4 năm 2022)

Bà Phạm Thị Bích Hồng

Thành viên

(miễn nhiệm từ ngày 20 tháng 4 năm 2022)

Ban Tổng Giám đốc
và Kế toán trưởng

Bà Ngô Thu Hà

Tổng Giám đốc (*) (từ ngày 1 tháng 9 năm 2022) Quyền Tổng Giám đốc (từ ngày 20 tháng 7 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022) Phó Tổng Giám đốc (đến ngày 19 tháng 7 năm 2022)

Ông Lê Đăng Khoa

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Huy Tài

Phó Tổng Giám đốc

Bà Ninh Thị Lan Phương

Phó Tổng Giám đốc

Bà Hoàng Thị Mai Thảo

Phó Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Đức Hải

Phó Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Quang Vinh

Phó Tổng Giám đốc

Ông Lưu Danh Đức

Phó Tổng Giám đốc

(bổ nhiệm ngày 1 tháng 9 năm 2022)

Bà Ngô Thị Vân

Kế toán trưởng

(*) Từ ngày 4 tháng 8 năm 2021 đến ngày 19 tháng 7 năm 2022, Ông Võ Đức Tiến, Phó Chủ tịch, được giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Ngân hàng.

Người đại diện theo pháp luật

Ông Đỗ Quang Hiển

Chủ tịch

Trụ sở đăng ký

Số 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội, Việt Nam

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG Việt Nam

9.2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (“Ngân hàng”) trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Ngân hàng và các công ty con (gọi chung là “SHB”) cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam áp dụng cho các Tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến của Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng:

(a)

báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày từ trang 160 đến trang 223 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của SHB tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của SHB cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam áp dụng cho các Tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và

(b)

tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng cho rằng SHB sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc

Ngô Thu Hà

Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023

9.3. BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi các Cổ đông

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (“Ngân hàng”) và các công ty con (gọi chung là “SHB”), bao gồm báo cáo tình hình tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng phê duyệt phát hành ngày 20 tháng 3 năm 2023, được trình bày từ trang 154 đến trang 218.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam áp dụng cho các Tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Ngân hàng liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Ngân hàng. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của SHB cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam áp dụng cho các Tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH KPMG

Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 22-02-00089-23-4

Wang Toon Kim

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số 0557-2023-007-1

Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

Phạm Thị Thùy Linh

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số 3065-2019-007-1