LINH HOẠT PHÁT TRIỂN

EN

Giới thiệu Hội đồng Quản trị

Ông ĐINH QUỐC LÂM
Chủ tịch HĐQT
 • Ông Đinh Quốc Lâm sinh năm 1973, hiện là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.
 • Số cổ phần EVNGENCO3 mà Ông sở hữu và đại diện là 557.239.952 cổ phần (chiếm 49,60% vốn điều lệ).

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Hệ thống điện.

Ông LÊ VĂN DANH
Thành viên HĐQT,
Tổng Giám đốc
 • Ông Lê Văn Danh sinh năm 1974, hiện là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP.
 • Số cổ phần EVNGENCO3 mà Ông sở hữu và đại diện là 334.339.498 cổ phần (chiếm 29,76% vốn điều lệ).

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Điện - Điện tử.

Ông TRƯƠNG QUỐC PHÚC
Thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
 • Ông Trương Quốc Phúc, sinh năm 1961, là thành viên HĐQT, đã miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
Ông NGUYỄN MINH KHOA
Thành viên HĐQT
 • Ông Nguyễn Minh Khoa sinh năm 1974, hiện là thành viên HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.
 • Số cổ phần EVNGENCO3 mà Tập đoàn điện lực Việt Nam ủy quyền Ông đại diện là 222.884.599 cổ phần (chiếm 19,84% vốn điều lệ)

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật Quốc tế, Cử nhân Tiếng Anh

Ông ÐỖ MỘNG HÙNG
Thành viên HĐQT Độc lập
 • Ông Đỗ Mộng Hùng sinh năm 1958, hiện là thành viên độc lập HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Nhiệt điện.

Giới thiệu Ban Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng

Ông LÊ VĂN DANH
Tổng Giám đốc
 • Ông Lê Văn Danh sinh năm 1974, hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP.

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Điện - Điện tử.

Ông CAO MINH TRUNG
Phó Tổng Giám đốc
Sửa chữa và Công nghệ
 • Ông Cao Minh Trung sinh năm 1963, hiện là Phó Tổng Giám đốc Sửa chữa và Công nghệ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy.

Ông NGUYỄN THANH TRÙNG DƯƠNG
Phó Tổng Giám đốc
Kinh doanh - Thị trường điện
 • Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương sinh năm 1970, hiện là Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Thị trường điện Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Mạng và Hệ thống Điện, Kỹ sư Kỹ thuật Điện.

Ông NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
Phó Tổng Giám đốc
Kinh tế - Tài Chính
 • Bà Nguyễn Thị Thanh Hương sinh năm 1977, hiện là Phó Tổng Giám đốc Kinh tế-Tài chính Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Ngoại ngữ - Tiếng Anh

Ông VÕ MINH THẮNG
Phó Tổng Giám đốc
Đầu tư - Xây dựng
 • Ông Võ Minh Thắng sinh năm 1977, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc Đầu tư – Xây dựng kiêm Giám đốc Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân (Bổ nhiệm từ ngày: 14/04/2021).

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư Điện - Điện tử

VŨ PHƯƠNG THẢO
Kế toán Trưởng
 • Bà Vũ Phương Thảo sinh năm 1983, hiện là Kế Toán Trưởng - Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Giới thiệu Ban Kiểm soát

Ông PHẠM HÙNG MINH
Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ông Phạm Hùng Minh hiện là Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Trình độ chuyên môn:Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân Kế toán.

Ông ĐẬU ĐỨC CHIẾN
Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ông Đậu Đức Chiến hiện là Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Kỹ thuật điện, Kỹ sư Hệ thống điện.

Ông VŨ HẢI NGỌC
Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bà Vũ Hải Ngọc hiện là Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán.