Báo cáo thường niên 2021

CƠ CẤU VỐN CỔ PHẦN VÀ CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ phần

391.400.000

cổ phần

sở hữu bởi

15.217

cổ đông

Vốn cổ phần

Tổng số cổ phần của Tổng công ty: 391.400.000 cổ phần, tất cả đều là cổ phần phổ thông.

Số cổ phần đang lưu hành: Tại thời điểm cuối năm 2021 tổng số cổ phần đang lưu hành của Tổng công ty là 391.334.260 cổ phiếu (trừ 65.740 cổ phiếu quỹ).

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm 2021, Tổng công ty không có sự thay đổi.

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Tổng số cổ phiếu quỹ tại thời điểm đầu năm 2021: 65.740 cổ phần.

Trong năm 2021, Tổng công ty không có giao dịch cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ phiếu quỹ tại thời điểm 31/12/2021: 65.740 cổ phần.

Cơ cấu cổ đông

Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/01/2022, tổng số cổ phần đang lưu hành là 391.334.260 cổ phần, sở hữu bởi 15.217 cổ đông.

Biểu đồ cơ cấu cổ đông

Cổ đông Số cổ phần
Cổ đông trong nước 355.531.018
Cổ đông nước ngoài 35.803.242
Cổ đông trong nước
Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước
Cổ đông Số lượng Số cổ phần Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần lưu hành
Pháp nhân 102 272.290.461 69,58%
Cá nhân 14.658 83.240.557 21,27%
Tổng cộng 14.760 355.531.018 90,85%
Thông tin chi tiết về cổ đông lớn trong nước
Tên cổ đông và địa chỉ Ngành nghề kinh doanh chính Số lượng cổ phần nắm giữ Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần lưu hành
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: 18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Tập đoàn kinh tế nhà nước thuộc sở hữu của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam

Website: www.pvn.vn

 • Tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến, tàng trữ và vận chuyển dầu khí, làm dịch vụ dầu khí trong và ngoài nước; Kinh doanh vật tư, thiết bị trong ngành dầu khí; Kinh doanh, phân phối sản phẩm dầu khí và hóa dầu;
 • Đầu tư sản xuất, kinh doanh điện, nhiên liệu sinh học, năng lượng tái tạo;
 • Các ngành nghề kinh doanh phụ trợ liên quan đến lĩnh vực dầu khí, năng lượng.
233.204.253 59,59%
Cổ đông nước ngoài
Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài
Cổ đông Số lượng Số cổ phần Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần lưu hành
Pháp nhân 67 34.451.954 8,80%
Cá nhân 390 1.351.288 0,35%
Tổng cộng 457 35.803.242 9,15%
Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông lớn nước ngoài: Không có
Cổ đông nhà nước: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (như trên)

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu gồm 5 thành viên với thông tin chi tiết như ở các phần trên. HĐQT không thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các thành viên chuyên trách phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Tổng công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2021, HĐQT với 05 thành viên đương nhiệm (01 thành viên độc lập) đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của công ty cổ phần. HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.

Trong năm 2021, HĐQT họp 6 phiên họp và 85 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, thông qua 62 nghị quyết, quyết định quan trọng và nhiều văn bản chỉ đạo khác về những nội dung quan trọng tiêu biểu sau đây:

Kế hoạch, chiến lược
 • Phê duyệt kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022;
 • Triển khai rà soát, xây dựng Chiến lược phát triển Tổng công ty.
Về tổ chức - nhân sự
 • Kiện toàn các chức danh lãnh đạo cao cấp (Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc);
 • Tiếp tục chỉ đạo triển khai công tác tái sắp xếp cơ cấu bộ máy quản trị điều hành công ty mẹ và các công ty con, công tác tái cơ cấu tổng thể;
 • Phê duyệt định biên lao động.
Hệ thống quản trị,
kiểm soát rủi ro,
kiểm soát nội bộ

Phê duyệt và triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ theo quy trình và bộ máy được hoàn thiện từ dự án hỗ trợ thiết lập bộ máy kiểm toán nội bộ; Chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi số;

Đầu tư, triển khai các dự án

Chỉ đạo triển khai và xử lý vướng mắc nhằm hoàn thành giai đoạn kết thúc của dự án đầu tư nâng công suất xưởng NH3 Nhà máy đạm Phú Mỹ và xây dựng Nhà máy phân NPK công nghệ hóa học.

Ban hành, sửa đổi bổ sung các quy chế

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Tổng công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban hành Quy chế quản lý người đại diện tại các doanh nghiệp, Quy chế quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm và đấu thầu, Quy chế quản trị danh mục đầu tư, Quy chế Khoa học và Công nghệ, Quy chế công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán, ...

Công tác tái cơ cấu

Chỉ đạo triển khai công tác tái cơ cấu tổng thể Tổng công ty và các đơn vị thành viên;

Quan hệ cổ đông

Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ gồm có ĐHCĐ thường niên 2021 (trong tháng 4/2021). Chỉ đạo bộ phận IR tích cực triển khai các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cập nhật thông tin thông qua kênh trực tuyến nhằm đảm bảo thông tin liên tục, đầy đủ về kết quả hoạt động tới cổ đông, nhà đầu tư.

Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

Phối hợp với Ban kiểm soát để thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban điều hành đối với các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:

 • Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.
 • Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.
 • Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của các Hội đồng giá sản phẩm, chính sách bán hàng, chính sách nhân viên, công tác tổ chức lao động, các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm...
 • Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.
 • Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành

Thành viên Hội đồng quản trị Louis T. Nguyễn và Tạ Quang Huy hoạt động kiêm nhiệm tại Hội đồng quản trị và hiện tại đáp ứng tiêu chí thành viên độc lập không điều hành, đã tham dự và ủy quyền tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề quyết định của Hội đồng quản trị; tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công của Hội đồng quản trị kể từ thời điểm được bầu vào Hội đồng quản trị.

Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về quản trị/điều hành của Tổng công ty trong năm 2021

Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành đã thực hiện vai trò, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về quản trị công ty, Điều lệ Tổng công ty và các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ điều hành đã thực hiện và tuân thủ đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được giao theo quy định với mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho toàn thể cổ đông của Tổng công ty, kết quả được thể hiện qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Trong Tổng công ty, cổ đông Nhà nước cũng giống như các cổ đông khác, đều mong muốn giá trị của công ty tăng lên. Những người quản trị là đại diện vốn nhà nước ngoài nhiệm vụ tuân thủ chế độ quản trị doanh nghiệp, còn ràng buộc trách nhiệm quản lý, bảo toàn phần vốn của Nhà nước. Tổng công ty phụ thuộc khá lớn vào chi phí nguyên liệu sản xuất và trong bối cảnh nguồn khí giá rẻ suy giảm, Ban quản trị đã hết sức nỗ lực trong việc thuyết trình, đề xuất, bảo vệ cho những cam kết, hay chính sách của Nhà nước có lợi nhất cho Tổng công ty về lĩnh vực này trong ngắn hạn và dài hạn. HĐQT Tổng công ty đã hoạt động tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị đối với công ty niêm yết, đảm bảo cho các thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập thực thi quyền hạn, trách nhiệm. Ngoài ra các nhiệm vụ như đã nêu, năm 2021 Tổng công ty tiếp tục phải đối mặt với nhiều biến động thị trường và rủi ro từ dịch bệnh Covid-19 bùng phát ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các nguồn lực, linh hoạt chuyển đổi để phù hợp với bối cảnh thách thức mới, bám sát các mục tiêu trọng yếu nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, với kết quả hoạt động vượt kỳ vọng của cổ đông, Nhà đầu tư.

Để tiến tới và tiếp cận sát với các chuẩn mực quản trị tiên tiến, HĐQT cần có sự rà soát, cải tiến nội dung hoạt động theo hướng tăng cường công tác định hướng, chiến lược và giám sát, xây dựng cơ chế phân cấp mạnh mẽ và phù hợp để giảm bớt sự tham gia vào các hoạt động mang tính chất điều hành. Trong năm 2021, Tổng công ty tiếp tục tích cực phối hợp với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp thực hiện chương trình tái cơ cấu nhằm tinh gọn bộ máy song song với việc triển khai cập nhật, hoàn thiện chiến lược phát triển trung và dài hạn để sớm báo cáo cổ đông góp ý, thông qua.

Thành viên độc lập phụ trách về mảng quan hệ với các cổ đông đặc biệt là nước ngoài, chiếm tỷ lệ khá lớn trong công ty. Trong năm 2021 với kết quả hoạt động của công ty có nhiều khởi sắc, nhu cầu tiếp cận thông tin từ cộng đồng nhà đầu tư đã tăng mạnh (đặc biệt trong giai đoạn phong tỏa, giãn cách kéo dài). Thành viên độc lập đã tích cực kết nối với Ban lãnh đạo và bộ phận chức năng tiếp tục tăng cường chuyển tải đến nhà đầu tư về những giá trị, những lợi thế của Tổng công ty và nỗ lực từ ban quản trị, điều hành, và ngược lại cũng mang những đóng góp, ý tưởng từ nhà đầu tư về cho HĐQT về đường lối, chiến lược phát triển, hay những phương hướng về tìm nhà đầu tư chiến lược. Tổng công ty đã và đang có những nền tảng quản trị tốt trong số những công ty được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước. Và việc cải tiến liên tục để đạt hiệu quả cao hơn nữa là điều mong muốn đương nhiên của tất cả các cổ đông.

Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao kiến thức Quản trị công ty cho các thành viên Hội đồng quản trị

Tất cả các thành viên HĐQT đều có kinh nghiệm và được đào tạo về Quản trị công ty tại thời điểm được bầu và bổ nhiệm.

Các thành viên HĐQT luôn chủ động bồi dưỡng, đào tạo cập nhật, nâng cao kiến thức về Quản trị công ty để đáp ứng yêu cầu công việc.

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nội dung công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị đã thông qua và cho ban hành các quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và giao Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thực hiện và ban hành các quy chế.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tìm kiếm và chủ động quyết định việc mua khí nguyên liệu phục vụ sản xuất của Nhà máy đạm Phú Mỹ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và chỉ đạo của các Cấp có thẩm quyền, trước mắt Hội đồng quản trị đã thông qua việc gia hạn hợp đồng mua bán khí năm 2020 đến hết năm 2022 và nỗ lực để có thể đạt được hợp đồng cung cấp khí cho các năm tiếp theo.

Các thành viên Hội đồng quản trị và cán bộ điều hành đã thực hiện và tuân thủ đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được giao theo quy định với mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho toàn thể cổ đông của Tổng công ty, kết quả được thể hiện qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty

Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động của Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và đánh giá, năm 2021 Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, các báo cáo này phản ánh đúng, đầy đủ trung thực.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty
Kinh doanh phân bón tự doanh: Sản lượng tiêu thụ cả năm

244

nghìn tấn

hoàn thành 87% kế hoạch năm, tăng 36% so với năm 2020

LNTT 2021

3.799

tỷ đồng

tăng 348% so với năm 2020

Urê Phú Mỹ: Sản lượng tiêu thụ cả năm 2021

749

nghìn tấn

hoàn thành 100% kế hoạch năm, giảm 9% so với năm 2020

Urê Phú Mỹ: Sản lượng tiêu thụ cả năm 2021

124

nghìn tấn

hoàn thành 102% kế hoạch năm, giảm 6% so với năm 2020

LNST 2021

3.172

tỷ đồng

tăng 352% so với năm 2020

NPK Phú Mỹ: Sản lượng tiêu thụ cả năm 2021

152

nghìn tấn

hoàn thành 108% kế hoạch năm, tăng 60% so với năm 2020

Tổng doanh thu năm 2021

13.117

tỷ đồng

hoàn thành 109% kế hoạch năm, tăng 63% so với năm 2020

Về công tác triển khai các dự án đầu tư

Tổ hợp dự án nâng công suất phân xưởng NH3 và Nhà máy sản xuất NPK công nghệ hóa học hoàn thành đưa vào sử dụng, hiện đang triển khai công tác nghiệm thu cuối cùng (FAC), quyết toán A-B hợp đồng EPC, các hợp đồng liên quan khác và quyết toán vốn dự án.

Về công tác tái cấu trúc, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và hoàn thiện công tác quản lý, điều hành

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng tái cơ cấu tổng thể mô hình tổ chức hoạt động Tổng công ty giai đoạn 2020-2025, thực hiện xong bước sắp xếp sát nhập 13 ban chức năng văn phòng Công ty mẹ thành 8 Ban chức năng, ký hợp đồng tư vấn và xây dựng chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn đến 2035.

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng công ty

Báo cáo tài chính của Tổng công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng công ty, việc ghi chép, phân loại và trình bày tuân thủ theo chuẩn mực kế toán, việc huy động vốn, sử dụng nguồn vốn, đầu tư mua sắm đúng với các quy định hiện hành, đã đươc Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện soát xét và kiểm toán.

Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, Ban kiểm soát đã hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ, phối hợp tổ chức kiểm tra và có báo cáo kiến nghị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 của các Công ty trực thuộc vùng miền. Đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được giao theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Thù lao, chi phí hoạt động các lợi ích khác của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát

Tiền lương, thưởng, thù lao của các thành viên được xây dựng, thực hiện theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP và theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Tổng kết các phiên họp của Ban kiểm soát, các kết luận kiến nghị, kết quả giám SÁT tình hình hoạt động và tài chính của Tổng công ty

Ban kiểm soát đã tổ chức 4 cuộc họp định kỳ và 3 cuộc họp đột xuất để bầu Trưởng Ban nhiệm kỳ mới, phân công nhiệm vụ các thành viên, thông qua kế hoạch kiểm tra giám sát các đơn vi, thẩm định báo cáo tài chính quý/6 tháng/năm, thông qua báo cáo giám sát, trả lời các ý kiến của cổ đông, báo cáo thẩm định tiền lương và báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tập thể Ban kiểm soát.

Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Tổng công ty, các công ty con, công ty khác do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó

Đến 31/12/2021, tổng số vốn góp vào các Công ty con không thay đổi, tỷ lệ vốn góp 75%/VĐL là 386,25 tỷ đồng, các Công ty này làm hệ thống đại lý, phân phối sản phẩm của Tổng công ty, các giao dịch mua bán đúng quy định, đúng điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Giao dịch giữa Tổng công ty với các công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp (công ty con) trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có
Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người điều hành khác

Các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách từng lĩnh vực, thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền để HĐQT ra quyết định, giám sát, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị. Cùng với Ban điều hành chỉ đạo và thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, quyết định điều hành kịp thời thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giám sát việc quản lý và điều hành của Tổng công ty. Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp, các kiến nghị, góp ý của Ban kiểm soát Ban điều hành chỉ đạo các Ban chức năng thực hiện và có trả lời bằng văn bản.

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Tổng công ty áp dụng chế độ lương cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách và Ban điều hành theo quy định của pháp luật, quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với người đại diện của Tập đoàn Dầu khí, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm của Tổng công ty, tương xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành viên.

Đối với các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Tổng công ty thực hiện chế độ thù lao công việc.

Đánh giá kết quả thực hiện quản trị công ty dựa trên thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN của Tổng công ty

Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN là bộ câu hỏi được xây dựng trên các quy tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD) và các thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong khu vực nhằm đánh giá thông lệ quản trị công ty của các công ty niêm yết lớn trong các quốc gia thành viên tham gia dự án gồm Malaysia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Phillipines và Việt Nam…

Dự án đánh giá Quản trị công ty của ASEAN do diễn đàn thị trường Tài chính khu vực ASEAN (ACMF) thực hiện từ năm 2012 đến nay, nhằm mục đích đánh giá và vinh danh các công ty niêm yết dẫn đầu về quản trị công ty trong khu vực và được kỳ vọng nâng cao hình ảnh công ty niêm yết, khả năng thu hút đầu tư cũng như nâng cao hình ảnh thị trường vốn, hướng tới hội nhập ASEAN. Các tiêu chí đánh giá, chấm điểm quản trị công ty được dựa trên các thông tin tin cậy mà công ty cung cấp rộng rãi như Báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử của công ty, các thông báo cho cổ đông, các Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên…

Vào tháng 11/2015, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí đã vinh dự nhận giải thưởng “Quản trị công ty khu vực ASEAN” cho 3 công ty niêm yết có điểm quản trị công ty đứng đầu Việt Nam theo chương trình Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN. Ngoài ra, trong các năm vừa qua Tổng công ty cũng vinh dự nhận giải thưởng Top DNNY quản trị tốt nhất nhóm vốn hóa lớn và vừa do Sở GDCK TP. HCM kết hợp với các đối tác Dragon Capital và Báo Đầu tư Chứng khoán trao tặng. Đây là giải thưởng hàng năm vinh danh các doanh nghiệp niêm yết có điểm quản trị cao nhất dựa trên các tiêu chí đánh giá quản trị của các chuyên gia hàng đầu trong nước và khu vực.

Trong năm 2021, nền kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với những thách thức khi đại dịch Covid-19 bùng phát kéo theo sự gián đoạn đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng lớn do lệnh phong tỏa nghiêm ngặt kéo dài, HĐQT cùng Ban điều hành Tổng công ty đã chủ động xây dựng và kích hoạt hệ thống ứng phó rủi ro khủng hoảng tiềm ẩn từ dịch bệnh trên toàn hệ thống nhằm hoàn thành xuất sắc đợt bảo dưỡng tổng thể, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, linh hoạt nắm bắt thời cơ giá bán hồi phục mạnh để nâng cao công suất, cải tiến chất lượng sản phẩm, đạt được bước tiến đột phá về hiệu quả hoạt động và quy mô vốn hóa thị trường.

Với kết quả hoạt động khởi sắc trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát kéo dài, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do ĐHCĐ giao phó, duy trì niềm tin với cổ đông và đối tác, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị công ty nhằm ngày càng tiệm cận gần hơn nữa với các chuẩn mực quản trị công ty trong khu vực.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ (IR) NĂM 2021

Bất chấp dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, năm 2021 chứng kiến sự thăng hoa của thị trường Chứng khoán Việt Nam khi chỉ số VN-Index vượt mức 1.500 điểm, mốc cao nhất trong 21 năm thành lập thị trường. Với đà phục hồi mạnh về giá bán và diễn biến tích cực về cung cầu, cổ phiếu ngành phân bón nói chung và đặc biệt là cổ phiếu DPM cũng đã đạt mức tăng trưởng đột phá lên mức cao nhất lịch sử, thu hút dòng tiền lớn từ thị trường.

Chỉ số VN-Index vượt mức

1.500

điểm

mốc cao nhất trong 21 năm thành lập thị trường

Giá cổ phiếu DPM ngày 31/12/2021

50.000

đồng

tăng 179% trong năm 2021

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trải qua đợt phong tỏa, giãn cách kéo dài do dịch Covid-19 bùng phát, tác động lớn tới mọi mặt đời sống xã hội và điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, PVFCCo không phải là ngoại lệ. Tập thể PVFCCo đã phát huy được tinh thần vượt khó, chủ động và sáng tạo thích ứng với bối cảnh nhiều biến động, tận dụng được các điều kiện thuận lợi của thị trường để tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh, đạt được kết quả hoạt động vượt trội, vượt kỳ vọng của thị trường.

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vượt trội so với các công ty cùng ngành và so với các năm gần đây, giá cổ phiếu DPM trong năm 2021 đã tăng 179%, đạt mức giá 50.000 đồng ngày 31/12/2021, nâng mức vốn hóa DPM tiệm cận gần mức 20.000 tỷ đồng. Với mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021, thanh khoản cổ phiếu DPM đã cải thiện mạnh lên khoảng 4 triệu cổ phiếu/ngày giao dịch, tăng gấp hơn 10 lần so với mức trung bình vài năm gần đây, kéo theo sự quan tâm lớn từ cộng đồng nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, các tổ chức môi giới trong và ngoài nước.

Trong năm 2021, tiếp nối các định hướng về hoạt động Quan hệ NĐT, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Ban lãnh đạo Tổng công ty, mảng IR đã sát cánh, là cầu nối thông tin giữa PVFCCo với thị trường, với các mảng hoạt động được triển khai gắn kết với các mục tiêu chiến lược của công ty với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp; minh bạch trong công bố thông tin hoạt động trên mọi lĩnh vực; đảm bảo tuân thủ các quy định, nguyên tắc đối xử công bằng với cổ đông; hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững và không ngừng gia tăng giá trị đối với xã hội, cổ đông, đối tác và người lao động.

Các hoạt động IR cụ thể như sau:

Cập nhật những nội dung, quy định mới nhất về quản trị doanh nghiệp nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hoạt động quản trị trên các lĩnh vực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ luật pháp và quản trị rủi ro trong hệ thống hoạt động…

Các mục tiêu, kế hoạch được HĐQT, Ban kiểm soát trao đổi cởi mở trên tinh thần hợp tác, cầu thị với Ban điều hành và được các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ ủng hộ cao thông qua tại phiên họp ĐHCĐ định kỳ hàng năm.

Xây dựng các kênh thông tin nhằm đảm bảo thông tin được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, chính xác và công bằng tới cổ đông, NĐT:

 • Tổng công ty có nhân sự chuyên trách thực hiện mảng công việc Quan hệ Nhà đầu tư với sự kết nối, hỗ trợ chặt chẽ từ các cấp lãnh đạo và các bộ phận chức năng trong toàn hệ thống công ty.
 • Thường xuyên trao đổi thông tin (theo định kỳ và yêu cầu) của NĐT: Họp trực tuyến cập nhật kết quả hoạt động hàng quý (Song ngữ Anh - Việt); Trong năm 2021, PVFCCo đã tổ chức định kỳ hàng quý gặp mặt các quỹ đầu tư và các tổ chức môi giới với sự tham gia đông đảo của hàng trăm đại diện NĐT trong và ngoài nước. Theo đó, kết quả hàng quý được cập nhật chi tiết tới NĐT và giải đáp mọi thắc mắc của NĐT về tình hình hoạt động của công ty trong kỳ.
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định về công bố thông tin (định kỳ và bất thường).
 • Thực hiện các ấn phẩm chuyên biệt tới cổ đông, NĐT: Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững, Bản tin NĐT, Slide giới thiệu về Tổng công ty (Song ngữ Anh - Việt).
 • Xây dựng kênh phản hồi thông tin từ thị trường, thực hiện báo cáo định kỳ tới Ban lãnh đạo về nhận định, đánh giá từ thị trường cùng các vấn đề được Nhà đầu tư quan tâm nhằm đảm bảo các thông tin về DPM được chuyển tải chính xác, kịp thời, phản ánh đúng giá trị và tiềm năng của doanh nghiệp và đảm bảo kiểm soát thông tin, tránh việc lợi dụng các thông tin sai lệnh, không chính xác để trục lợi, đảm bảo lợi ích dài hạn và công bằng trong tiếp cận thông tin đối với mọi cổ đông.

scroll down